Prezentacija investitora

Finansijski izveštaji

Upravni odbor

Opisi položaja

Odbori

Odbor za reviziju

Odbor za reviziju se sastoji od nezavisnih članova Upravnog odbora, koji se imenuju na godišnjem nivou. Odbor ima za cilj nadzor nad sredstvima finansijske kontrole, izveštavanje i praćenje fonda u skladu sa finansijskim obavezama i zakonskim regulativama koje regulišu pitanja finansijskog objavljivanja i upravljanja finansijskim rizicima.

Povelja Odbora za reviziju

 

Odbor za kompenzacije, upravljanje i imenovanje

Odbor za kompenzaciju, upravljanje i imenovanje čine nezavisni članovi Upravnog odbora. Članovi se imenuju na godišnjem nivou i između ostalog imaju zadatak da nadgledaju efektivnost odbora i izbor poverenika, da razmatraju pitanjia sukcesije menadžmenta, upravljaju planovima kompenzacije zasnovanih na hartijama od vrednosti, kao i da vrše procenu učinaka i naknade upravljanja fondom.

Povelja Odbora za kompenzaciju, upravljanje i imenovanje

 

Odbor za investicije

Odbor za investicije ima sveukupnu odgovornost kako bi osigurao da su investicione odluke fonda u skladu sa Smernicama za investiranje i poslovnim politikama kako je navedeno u Deklaraciji o poverenju fonda. Odbor će izvršavati svoje obaveze u cilju postizanja strateških ciljeva fonda kako bi obezbedio portfolio visokokvalitetnih sredstava i osigurao pogodnosti takvih nekretnina akcionarima.

Povelja investicionog odbora

 

Politike

Kodeks poslovnog ponašanja i etike

Kodeks poslovnog ponašanja i etike kompanije Marera (“Kodeks”) je usvojen od strane upravnog odbora fonda i odnosi se na poverenike, direktore i službenike fonda i Marera Properties doo. Cilj Kodeksa je da obezbedi smernice za održavanje integriteta, ugleda, pravičnosti, objektivnosti i nepristrasnosti fonda. Kodeks se bavi pitanjima konflikta interesa, zaštite imovine fonda, poverljivosti, pravičnih odnosa sa vlasnicima hartija od vrednosti, konkurenata i zaposlenih, trgovine na osnovu povlašćenih informacija, poštovanja zakona i prijavljivanja bilo kakvog nezakonitog ili neetičkog ponašanja.

Kodeks poslovnog ponašanja i etike

 

Politika upozoravanja na nepravilnosti

Fond, njegove filijale i Marera Properties doo imaju snažnu posvećenost u vođenju svog poslovanja na zakonit i etičan način. U skladu sa tom obavezom, fond je usvojio Politiku upozoravanja na nepravilnosti. Ova politika naglašava proces kojim poverenici, direktori, službenici, menadžeri, zaposleni i drugi mogu komunicirati sa fondom o pitanjima koja mogu imati veze sa nezakonitim ili neetičnim ponašanjem, kao i onda kada sumnjaju u način postupanja u određenoj situaciji, i to bez negativnih posledica.

Svaka osoba koja ima osnovanu zabrinutost u vezi sa bilo kojim računovodstvenim ili revizorskim pitanjem ili bilo kojom drugom radnjom, a za koju takvo lice smatra da se krši Kodeks, upućeno je da poverljivim putem kontaktira Komitet za reviziju fonda (koji je nezavisan od uprave entiteta fonda) na auditcommittee@mareracompany.com

Politika upozoravanja na nepravilnosti